Ventilation är ett grundläggande behov i Stockholm

Hur hänger ventilation på arbetsplatsen ihop med Maslow’s behovspyramid? Läs och begrunda. Leta sen reda på en ventilationsfirma i Stockholm som hjälper dig.

Har du hört talas om Maslow’s behovspyramid? Abraham H. Maslow presenterade denna och den psykologiska teorin bakom redan år 1943. Den är fortfarande en viktig modell för att förstå mänskliga behov och mänskligt beteende. Hur kommer ventilation in i detta, kan man undra. Vänta och se.

I botten av pyramiden finns de behov som utgör den allra mest grundläggande basen. De behov som absolut måste uppfyllas innan det blir viktigt för oss att tillfredsställa behov som återfinns högre upp i pyramiden. Det är våra rent fysiologiska behov: vatten, mat, luft, sömn och fortplantning.

Luft och ventilation – viktigast av allt

Efter basbehoven, det vill säga längre upp i pyramiden, kommer i tur och ordning våra högre behov: trygghet, gemenskap, självkänsla och självförverkligande. Sett ur en arbetsgivares perspektiv så betyder detta att dina anställda inte kommer att kunna prestera på en högre nivå om inte grunden finns.

Sömn och fortplantning kan vi lämna till tiden utanför arbetsplatsen. De andra tre grundbehoven måste uppfyllas mer frekvent. Faktum är att av vatten, mat och luft så är det sistnämnda det som är allra mest grundläggande. Utan luft lever vi inte många minuter. Och utan bra ventilation kommer dina anställda inte ett prestera bra. Det bara är så. Därför – vänd dig till en firma i Stockholm som ordnar den bästa ventilation som går att få för pengar. Det kommer att löna sig. Ta hjälp av detta företag när det kommer till ventilation: www.ventilationstockholm.nu

4 Nov 2022